Statut

СТАТУТ

 

     

ТЕЛ:/ФАКС: 059/260-581  

Адреса: Обала Луке Букаловића 35

89101 ТРЕБИЊЕ

 На основу одредби Закона о удружењима и фондацијама  РС ( Службени гласник РС, број: 52/01) Скупштина удружења породица са проблемом стерилитета на сједници одржаној дана 25.03.2010.године донијела је:

                                   

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ПОРОДИЦА СА ПРОБЛЕМОМ СТЕРИЛИТЕТА      

I.   OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Породице са проблемом стерилитета ( у даљем тексту Удружење) је удружење грађана породица са проблемом стерилитета основано ради стварања и унапређивања услова за све врсте помоћи породица са проблемом стерилитета. Удруженје је хуманитарна, нестраначка, невладина, непрофитабилна организација која на добровољној основи окуплја породице са проблемима стерилитета, стручне раднике и друге заинтересоване особе и институције ради нјиховог ангажовања у рјешавању свих проблема породица са проблемом стерилитета. Удружење има статус грађанско-правног лица са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним Уставом, Законом и овим Статутом. Удружење је основано на неодређено вријеме.

 

 

II.НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ ДЈЕЛОВАЊА

Члан 2.

 

Назив Удружења је: Удружење породица са проблемом стерилитета „ Бебе“

Скраћени назив Удружења је: „Бебе“

Сједиште удружења је у Требињу ул. Обала Луке Вукалобића 35

                                                     

                                                 

Члан 3.

 

Удружење дјелује на територији Требиње.

Удружење остварује срадњу са сродним организацијама у РС,БиХ и иностранству.

Као и институцијама, које се баве са проблемом стерилитетa.

                       

 

III.  ПЕЧАТ И АМБЛЕМ

                    

Члан 4.

 

Удружење има свој печат округлог облика, пречника 3цм. У кругу пише Удружење породица са проблемом стерилитета „Бебе“ у Требињу. Текст је исписан ћириличном писмом. У средини печата је сунце.

Члан 5.

 

Амблем удржења је знак:  Сунце.

                         

 

 

IV.    ПРОГАМСКИ ЦИЉЕВИ И ИЗДАЦИ

Члан 6.

 

Мисија Удружења

Удружење породица са проблемом стерилитета „Бебе“ из Требиња, кроз сарадњу породица и стручњака  којис е баве овом проблематиком и институцијама помаже породицама да лакше ријеше проблем стерилитета и остваре проширење породице.

 

Члан 7.

 

Главни циљеви Удружења су:

1) Узајамна подршка породица и стручњака

2) Материјална подршка породицама са проблемом стерилитета ( лијечење, набавка 

     лијекова по повољним цијенама, рехабилитација, хабитација и др. )

3) Прикупљање материјалних средстава за лијекове и лијечење.

4) Ослобађање плаћања трошкова лијечења и лабараторијских анализа.

5) Рефундирање трошкова лијечења.

6) Ослобађање плаћања камата на кредите намјењене за вантјелесну оплодњу.

7) Психолошка пропрема и помоћ паровима.

 

Члан 8.

 

Основни задаци Удружења су:

1. Води евиденцију о породицама са проблемом стерилитета, прати, анализира и проучава питања и проблеме породица са проблемом стерилитета. Стручно их обрађује и презентира их широј јавности ради обезбјеђења опђте друштвене подршке њиховом пјешавању.

2. Развија разноврсне облике сарадње, информисања и едуковања породица са стерилитетом.

3. Подстиче и помаже пропаганду, информативну, стручну и научну дјелатност у области лијечења стерилитета.

4. Развија сарадњу са другим установама, удружењима, невладиним и владиним хуманитарним организацијама са циљем рјешавања проблема и задовољавања потреба породица са проблемом стерилитета.

5.  Оснива предузеће или задруге ради обављања производне или услужне дјелатности за потребе Удружења.

6.  Ослобађање плаћања камата на кредите намјењене за вантјелесни оплод.

7.  Психолошка припрема и помоћ паровима.

8. Преузима и проводи друге мјере и акције којима доприноси унапређењу друштвене бриге и заштите породицама са проблемом стерилитета.

                        

    

V.   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Члан 9.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а изрази жељу да буде члан Удружења.

Одлуку о пријему у чланство доноси: за породице са проблемом стерилитета предсједник Удружења на основу медицинске документације, а за остале Управни одбор. Чланство се стиче потписивањем приступнице и отварањем картона за породице. Члан може иступити из чланства давањем усмене, а у одређеним ситуацијама и писмене изјаве о иступању.

 

Члан 10.

 

Члан има право да:

-         Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

-         Непосредно учествује у одлучивањима на Скупштини, као и преко органа Удружења;

-         Бира и буде биран у органе Удружења;

-         Обавља друге послове које му повјери Управни одбор или предсједник Удружења.

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА,ОРГАНИ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 11.

Органи Удружења су:                                        

1)   Скупштина,

2)  Управни одбор,

3)  Предсједник Удружења,

4)   Контролни одбор.

СКУПШТИНА

 

Члан 12.

Скупштина је највећи орган Удружења.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

 

Члан 13.

 

Скупштина доноси, бира, разрјешава и усваја:

-         Доноси Статут Удружења и његове измјене и допуне;

-         Доноси пословник о своме раду;

-         Бира и разрјешава предсједника Скупштине;

-         Бира Управни  и Контролни одбор и одлучује о њиховом разрјешењу;

-         Доноси одлуку о заступању и представљању Удружења;

-         Доноси одлуку о престанку рада Удружења;

-         Усваја извјештај о раду Удружења.

Скупштина пуноважно може доносити одлуке ако је присутно више од половине њених чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о измјенама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.

 

Члан 14.

 

Скупштина се сазива једном годишње.

Скупштина се сазива ванредно ако то затражи  једна трећина чланова Скупштине, Управни одбор или Контролни одбор.

Скупштину сазива Предсједник, а дневни ред предлаже Управни одбор. Рад Скупштине се уређује пословником о раду.

 

Члан 15.

 

Дио својих надлежности Скупштина може пренијети на Управни одбор, а у посебним условима и све своје надлежности.

 

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 16.

Управни одбор је управни орган Удружења и извршни орган Скупштине.

 

Члан 17.

Управни одбор:

-         Руководи радом Удружења између двије сједнице Скупштине;

-         Доноси опште акте;

-         Предлаже Статут Удружења, његове измјене и допуне;

-         Обезбјеђује финансијске изворе;

-         Одобрава стратешки план, годишњи план и буџет;

-         Бира и разрјешава Предсједника Удружења и процјењује његов рад;

-         Одлучује о пружању хуманитарне помоћи;

-         Доноси финансијске одуке;

-         Одобрава ангажовање особља  те реализацију одређених активности;

-         По потреби формира комисије, савјете и друга тијела.

При доношењу свих одлука је неопходна проста већина гласова свих чланова.

 

Члан 18.

Управни одбор има пет чланова које бира Скупстина са мандатом од 4 године.

Управни одбор из свог састава бира предсједника и подпредсједника.

Управни одбор ради у сједницама, а пуноважно одлучује ако је присутно висе од половине чланова.

Управни одбор има 1 предсједника и 1 подпредсједника.

 

Члан 19.

 

Сједницу Управног одбора сазива и њоме руководи предсједник. Предсједник је дужан да сазове сједницу на захтјев трећине чланова Управног одбора, Контролног одбора или предсједника Удружења.

Предсједник Управног одбора је дужан у сарадњи са предсједником Удружења да организује рад одбора и да потпише сва документа  и одлуке Управног одбора. У одсуству га замјењује подпредсједник или неко од чланова одбора, по овлаштењу предсједника.

 

Члан 20.

 

Подпредсјеник Управног одбора замјењује предсједника у његовом одсуству, помаже му у раду и брши друге послове које му повјери предсједник и одбор.

 

Члан 21.

 

Управни одбор бира предсједника Удружења на неодређено/одређено вријеме зависно од успјешности његовог рада.

 

 

КОНТРОЛНИ ОДБОР

Члан 22.

Контролни одбор Удружења је самостални орган.

Контролни одбор има функцију да врши контролу и надзор на примјени аката Скупштине и Управног одбора, материјално-финансијском пословању, као и заштити права и интереса чланива Удружења.

О свим уоченим неправилностима без одлагања обавјештења предсједника Удружења и Управни одбор. У колико Контролни оцјени да послије и захтјева заузимање става од стране Скупштине.

                                                                                           Члан 23.

Контролни одбор чине три члана са мандатом од 4 године које бира Скупштина.

Контролни одбор ради у сједницама, а пуноважно одлучује ако је присуство више од половине чланова.

Контролни одбор из свог састава бира предсједника.

 

ПРЕДСЈЕДНИК УДРУЖЕЊА

Члан 24.

 

Предсједник Удружења има следећа задужења:

-         Јавности презентује проблеме чланова Удружења;

-         Координира активностима Удржења;

-         Израђује програме и пројекте;

-         По потреби може потписивати акте које доноси Управни одбор;

-         Доноси одлуке о начину финансирања и извођења програма и пројеката;

-         Доноси одлуке о потребном броју извршилаца за поједине пројекте и програме као и престанку рада њиховог ангажовања;

-         Остварује контакте и сарадњу са органима и организацијама од интереса за Удружење;

-         Има права и дужности финансијског наредбодавца;

-         Одобрава трошкове;

-         Представља и заступа организацију;

-         По потреби и друге послове.

 

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

                                  

Члан 25.

Удружење представља и заступа предсједник Удружења.

 

ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 26.

Рад Удружења је јаван. Управни одбор и предсједник Удружења се старају о редовном обајвештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења.

  

VII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Члан 27.

Удружење прибавља средства путем донација, конкурисањем пројеката код државних органа, међународних организација или фондација, поклона, самофинансирајућих пројеката, као и вршења услуга,  које се морају утврдити као финансијска основа Удружења и из других извора у складу са законом.

                                                             

VIII.    ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 28.

Удружење може престати са радом на основу одлуке Скупштине или на основу одлуке надлежног органа о распуштању Удружења донијете на основу закона.

За пуноважну одлуку Скупштине о престанку рада Удружења потребно је да се личним изјашњавањем изјасни најмање четири петине чланова Скупштине Удржења.

 

Члан 29.

 

У случају престанка рада Удршења са имовином ће се урадити следеће:

1)   Покретна имовина,  техничка   средства  и  опрема на  кориштењу, се враћају

       власницима тих средстава.

2)   Остала имовина на основу одлуке Скупштине распоређује се за подмиривање

       обавеза Удружења, а остатак се распоређује равноправно на све породице са

       проблемом стерилитета.

                     

IX. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 30.

Приједлог за измјене и допуне Статута  може поднијети најмање трећина чланова Скупстине.

Приједлог се подноси Управном одбору или Скупштини.

Одлуке о измјени и допуни Статута доноси Скупштина.

                         

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

 

Статут, његове измјене и допуне ступају на снагу даном усвајања од стране Скупштине Удружења, а примјењиват ће се од дана уписа у регистар код надлежног суда.

 

Члан 32.

 

Ступањем на снагу новог Статута, његових измјена и допуна, ван снаге се ставља досадашњи Статут Удружења породица са проблемом стерилитета.

У Требињу: 25.03.2010.год.

 

 

 

 

bebe-slika-sajt-veca

Design by Ž