Statut

Na osnovu odredbi Zakona o udruženjima i fondacijama RS ( Službeni glasnik RS, broj: 52/01) Skupština udruženja porodica sa problemom steriliteta na sjednici održanoj dana 25.03.2010.godine donijela je:

STATUT

UDRUŽENJA PORODICA SA PROBLEMOM STERILITETA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Porodice sa problemom steriliteta ( u daljem tekstu Udruženje) je udruženje građana porodica sa problemom steriliteta osnovano radi stvaranja i unapređivanja uslova za sve vrste pomoći porodica sa problemom steriliteta. Udruženje je humanitarna, nestranačka, nevladina, neprofitabilna organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja porodice sa problemima steriliteta, stručne radnike i druge zainteresovane osobe i institucije radi njihovog angažovanja u rješavanju svih problema porodica sa problemom steriliteta. Udruženje ima status građansko-pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornošću utvrđenim Ustavom, Zakonom i ovim Statutom. Udruženje je osnovano na neodređeno vrijeme.

II.NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje porodica sa problemom steriliteta „ Bebe“

Skraćeni naziv Udruženja je: „Bebe“

Sjedište udruženja je u Trebinju ul. Obala Luke Vukalovića 35

Član 3.

Udruženje djeluje na teritoriji Trebinje.

Udruženje ostvaruje sradnju sa srodnim organizacijama u RS,BiH i inostranstvu.

Kao i institucijama, koje se bave sa problemom steriliteta.

III. PEČAT I AMBLEM

Član 4.

Udruženje ima svoj pečat okruglog oblika, prečnika 3cm. U krugu piše Udruženje porodica sa problemom steriliteta „Bebe“ u Trebinju. Tekst je ispisan ćiriličnom pismom. U sredini pečata je sunce.

Član 5.

Amblem udrženja je znak: Sunce.

IV. PROGAMSKI CILJEVI I IZDACI

Član 6.

Misija Udruženja

Udruženje porodica sa problemom steriliteta „Bebe“ iz Trebinja, kroz saradnju porodica i stručnjaka kojis e bave ovom problematikom i institucijama pomaže porodicama da lakše riješe problem steriliteta i ostvare proširenje porodice.

Član 7.

Glavni ciljevi Udruženja su:

1) Uzajamna podrška porodica i stručnjaka

2) Materijalna podrška porodicama sa problemom steriliteta ( liječenje, nabavka

lijekova po povoljnim cijenama, rehabilitacija, habitacija i dr. )

3) Prikupljanje materijalnih sredstava za lijekove i liječenje.

4) Oslobađanje plaćanja troškova liječenja i labaratorijskih analiza.

5) Refundiranje troškova liječenja.

6) Oslobađanje plaćanja kamata na kredite namjenjene za vantjelesnu oplodnju.

7) Psihološka proprema i pomoć parovima.

Član 8.

Osnovni zadaci Udruženja su:

1. Vodi evidenciju o porodicama sa problemom steriliteta, prati, analizira i proučava pitanja i probleme porodica sa problemom steriliteta. Stručno ih obrađuje i prezentira ih široj javnosti radi obezbjeđenja opđte društvene podrške njihovom pješavanju.

2. Razvija raznovrsne oblike saradnje, informisanja i edukovanja porodica sa sterilitetom.

3. Podstiče i pomaže propagandu, informativnu, stručnu i naučnu djelatnost u oblasti liječenja steriliteta.

4. Razvija saradnju sa drugim ustanovama, udruženjima, nevladinim i vladinim humanitarnim organizacijama sa ciljem rješavanja problema i zadovoljavanja potreba porodica sa problemom steriliteta.

5. Osniva preduzeće ili zadruge radi obavljanja proizvodne ili uslužne djelatnosti za potrebe Udruženja.

6. Oslobađanje plaćanja kamata na kredite namjenjene za vantjelesni oplod.

7. Psihološka priprema i pomoć parovima.

8. Preuzima i provodi druge mjere i akcije kojima doprinosi unapređenju društvene brige i zaštite porodicama sa problemom steriliteta.

V. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 9.

Član udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a izrazi želju da bude član Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi: za porodice sa problemom steriliteta predsjednik Udruženja na osnovu medicinske dokumentacije, a za ostale Upravni odbor. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice i otvaranjem kartona za porodice. Član može istupiti iz članstva davanjem usmene, a u određenim situacijama i pismene izjave o istupanju.

Član 10.

Član ima pravo da:

– Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

– Neposredno učestvuje u odlučivanjima na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

– Bira i bude biran u organe Udruženja;

– Obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor ili predsjednik Udruženja.

VI. ORGANIZACIJA,ORGANI,ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 11.

Organi Udruženja su:

1) Skupština,

2) Upravni odbor,

3) Predsjednik Udruženja,

4) Kontrolni odbor.

SKUPŠTINA

Član 12.

Skupština je najveći organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Član 13.

Skupština donosi, bira, razrješava i usvaja:

– Donosi Statut Udruženja i njegove izmjene i dopune;

– Donosi poslovnik o svome radu;

– Bira i razrješava predsjednika Skupštine;

– Bira Upravni i Kontrolni odbor i odlučuje o njihovom razrješenju;

– Donosi odluku o zastupanju i predstavljanju Udruženja;

– Donosi odluku o prestanku rada Udruženja;

– Usvaja izvještaj o radu Udruženja.

Skupština punovažno može donositi odluke ako je prisutno više od polovine njenih članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmjenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

Član 14.

Skupština se saziva jednom godišnje.

Skupština se saziva vanredno ako to zatraži jedna trećina članova Skupštine, Upravni odbor ili Kontrolni odbor.

Skupštinu saziva Predsjednik, a dnevni red predlaže Upravni odbor. Rad Skupštine se uređuje poslovnikom o radu.

Član 15.

Dio svojih nadležnosti Skupština može prenijeti na Upravni odbor, a u posebnim uslovima i sve svoje nadležnosti.

UPRAVNI ODBOR

Član 16.

Upravni odbor je upravni organ Udruženja i izvršni organ Skupštine.

Član 17.

Upravni odbor:

– Rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Skupštine;

– Donosi opšte akte;

– Predlaže Statut Udruženja, njegove izmjene i dopune;

– Obezbjeđuje finansijske izvore;

– Odobrava strateški plan, godišnji plan i budžet;

– Bira i razrješava Predsjednika Udruženja i procjenjuje njegov rad;

– Odlučuje o pružanju humanitarne pomoći;

– Donosi finansijske oduke;

– Odobrava angažovanje osoblja te realizaciju određenih aktivnosti;

– Po potrebi formira komisije, savjete i druga tijela.

Pri donošenju svih odluka je neophodna prosta većina glasova svih članova.

Član 18.

Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupstina sa mandatom od 4 godine.

Upravni odbor iz svog sastava bira predsjednika i podpredsjednika.

Upravni odbor radi u sjednicama, a punovažno odlučuje ako je prisutno vise od polovine članova.

Upravni odbor ima 1 predsjednika i 1 podpredsjednika.

Član 19.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome rukovodi predsjednik. Predsjednik je dužan da sazove sjednicu na zahtjev trećine članova Upravnog odbora, Kontrolnog odbora ili predsjednika Udruženja.

Predsjednik Upravnog odbora je dužan u saradnji sa predsjednikom Udruženja da organizuje rad odbora i da potpiše sva dokumenta i odluke Upravnog odbora. U odsustvu ga zamjenjuje podpredsjednik ili neko od članova odbora, po ovlaštenju predsjednika.

Član 20.

Podpredsjenik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u njegovom odsustvu, pomaže mu u radu i brši druge poslove koje mu povjeri predsjednik i odbor.

Član 21.

Upravni odbor bira predsjednika Udruženja na neodređeno/određeno vrijeme zavisno od uspješnosti njegovog rada.

KONTROLNI ODBOR

Član 22.

Kontrolni odbor Udruženja je samostalni organ.

Kontrolni odbor ima funkciju da vrši kontrolu i nadzor na primjeni akata Skupštine i Upravnog odbora, materijalno-finansijskom poslovanju, kao i zaštiti prava i interesa članiva Udruženja.

O svim uočenim nepravilnostima bez odlaganja obavještenja predsjednika Udruženja i Upravni odbor. U koliko Kontrolni ocjeni da poslije i zahtjeva zauzimanje stava od strane Skupštine.

Član 23.

Kontrolni odbor čine tri člana sa mandatom od 4 godine koje bira Skupština.

Kontrolni odbor radi u sjednicama, a punovažno odlučuje ako je prisustvo više od polovine članova.

Kontrolni odbor iz svog sastava bira predsjednika.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 24.

Predsjednik Udruženja ima sledeća zaduženja:

– Javnosti prezentuje probleme članova Udruženja;

– Koordinira aktivnostima Udrženja;

– Izrađuje programe i projekte;

– Po potrebi može potpisivati akte koje donosi Upravni odbor;

– Donosi odluke o načinu finansiranja i izvođenja programa i projekata;

– Donosi odluke o potrebnom broju izvršilaca za pojedine projekte i programe kao i prestanku rada njihovog angažovanja;

– Ostvaruje kontakte i saradnju sa organima i organizacijama od interesa za Udruženje;

– Ima prava i dužnosti finansijskog naredbodavca;

– Odobrava troškove;

– Predstavlja i zastupa organizaciju;

– Po potrebi i druge poslove.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 25.

Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja.

JAVNOST RADA

Član 26.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor i predsjednik Udruženja se staraju o redovnom obajveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja.

VII. SREDSTVA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Član 27.

Udruženje pribavlja sredstva putem donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa, međunarodnih organizacija ili fondacija, poklona, samofinansirajućih projekata, kao i vršenja usluga, koje se moraju utvrditi kao finansijska osnova Udruženja i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

VIII. PRESTANAK RADA

Član 28.

Udruženje može prestati sa radom na osnovu odluke Skupštine ili na osnovu odluke nadležnog organa o raspuštanju Udruženja donijete na osnovu zakona.

Za punovažnu odluku Skupštine o prestanku rada Udruženja potrebno je da se ličnim izjašnjavanjem izjasni najmanje četiri petine članova Skupštine Udrženja.

Član 29.

U slučaju prestanka rada Udršenja sa imovinom će se uraditi sledeće:

1) Pokretna imovina, tehnička sredstva i oprema na korištenju, se vraćaju

vlasnicima tih sredstava.

2) Ostala imovina na osnovu odluke Skupštine raspoređuje se za podmirivanje

obaveza Udruženja, a ostatak se raspoređuje ravnopravno na sve porodice sa

problemom steriliteta.

IX. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 30.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti najmanje trećina članova Skupstine.

Prijedlog se podnosi Upravnom odboru ili Skupštini.

Odluke o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Statut, njegove izmjene i dopune stupaju na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Udruženja, a primjenjivat će se od dana upisa u registar kod nadležnog suda.

Član 32.

Stupanjem na snagu novog Statuta, njegovih izmjena i dopuna, van snage se stavlja dosadašnji Statut Udruženja porodica sa problemom steriliteta.

U Trebinju: 25.03.2010.god.