Kriptorhizam

nespusten testis

Kriptorhizam predstavlja nesilaženje testisa i njihovo zaostajanje, jednostrano ili obostrano, na putu od abdomena do skrotalnih vreća.

Učestalost

U oko 10% novorođene muške dece testisi zaostaju u abdomenu, u oko 20% se nalaze u ingvinalnom kanalu a čak u 40% nisu još došli na svoje pravo mesto, na dno skrotalnih vreća.

Uzrok nastanka

Smatra se da je uzrok izostanak regulacijskog delovanja hormona hipotalamusno – hipofizne osovine. Ima mišljenja da nezavisno od nemogućnosti silaženja testisa postoji prethodno i oštećenje funkcije testisa.

Klinička slika

Inspekcijom se nalazi slabije razvijena skrotalna vreća, a palpacijom se ni u ležećem ni u stojećem položaju ne može napipati testis. U ireverzibilnim, nelečenim slučajevima postoji klasična slika hipoandrogenizma i sterilitet.

Značaj ovog poremećaja, pre svega se ogleda u posledicama koje izaziva. Tako u slučaju ostajanja testisa u abdomenu, zbog temperature koja je veća od normalne telesne i drugih razloga – javljaju se i endokrina i reproduktivna insuficijencija. Takođe, pojava veoma malignih tumora, seminoma i teratokarcinoma, 20 do 50 puta je češća u slučaju kriptorhizma nego u osoba sa testisima u skrotalnim vrećama.

Dijagnoza

Usled postojanja oligo ili azospermije u spermatogramu bazalne vrednosti FSH (folikulostimulirajući hormon) su povišene kao i odgovor FSH na stimulaciju sa LHRH (gonadotropni rilizing faktor), dok je odgovor LH (luteinizirajući hormon) smanjen.

Liječenje

Da bi se osigurali normalan rast i razvoj testisa – lečenje započinje rano, najbolje u prvoj godini života. Prvo se daje stimulacija gonadotropinima, ako se ne postigne silazak (descenzus) testisa, radi se sa uspehom, hirurška intervencija fiksacije testisa u skrotalnu vreću (orhipeksija).

Povezane vijesti

Spontani pobacaj
Spontani pobačaj

Spontan pobačaj (abortus) je prekid trudnoće nastao bez ikakvih vidljivih uticaja spolja. On može da nastupi u bilo koje doba starosti trudnoće. Uzroci