Kriptorhizam

nespusten testis

Kriptorhizam predstavlja nesilaženje testisa i njihovo zaostajanje, jednostrano ili obostrano, na putu od abdomena do skrotalnih vreća.

Učestalost

U oko 10% novorođene muške dece testisi zaostaju u abdomenu, u oko 20% se nalaze u ingvinalnom kanalu a čak u 40% nisu još došli na svoje pravo mesto, na dno skrotalnih vreća.

Uzrok nastanka

Smatra se da je uzrok izostanak regulacijskog delovanja hormona hipotalamusno – hipofizne osovine. Ima mišljenja da nezavisno od nemogućnosti silaženja testisa postoji prethodno i oštećenje funkcije testisa.

Klinička slika

Inspekcijom se nalazi slabije razvijena skrotalna vreća, a palpacijom se ni u ležećem ni u stojećem položaju ne može napipati testis. U ireverzibilnim, nelečenim slučajevima postoji klasična slika hipoandrogenizma i sterilitet.

Značaj ovog poremećaja, pre svega se ogleda u posledicama koje izaziva. Tako u slučaju ostajanja testisa u abdomenu, zbog temperature koja je veća od normalne telesne i drugih razloga – javljaju se i endokrina i reproduktivna insuficijencija. Takođe, pojava veoma malignih tumora, seminoma i teratokarcinoma, 20 do 50 puta je češća u slučaju kriptorhizma nego u osoba sa testisima u skrotalnim vrećama.

Dijagnoza

Usled postojanja oligo ili azospermije u spermatogramu bazalne vrednosti FSH (folikulostimulirajući hormon) su povišene kao i odgovor FSH na stimulaciju sa LHRH (gonadotropni rilizing faktor), dok je odgovor LH (luteinizirajući hormon) smanjen.

Liječenje

Da bi se osigurali normalan rast i razvoj testisa – lečenje započinje rano, najbolje u prvoj godini života. Prvo se daje stimulacija gonadotropinima, ako se ne postigne silazak (descenzus) testisa, radi se sa uspehom, hirurška intervencija fiksacije testisa u skrotalnu vreću (orhipeksija).

Povezane vijesti

Spermatokele
Spermatokela

Spermatokela je izbočenje, odnosno cista, u području pasemenika (epididimisa) koja nastaje kad se prošire prvobitno slepo zatvoreni semeni kanalići. Uzrok nastanka Tačan uzrok

Prijevremeni porođaj
Prevremeni porođaj

Prevremeni (preterminski) porođaj je onaj koji započne pre navršene 37. nedeljetrudnoće. Predstavlja jedan od vodećih problema u savremenom porodiljstvu, jer se